Mountain Laurel

MOUNTAIN LAUREL CAROUSEL
BOTANICAL NAME: Kalmia lat. ‘Carousel’
Height: 8-10 ft Spread: 8-10 ft Zone: 5-8